T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

Yayın Tarihi : 26.5.2021

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Kararın Amacı;

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri altyapılarının geliştirilmesi hayvansal üretim ve verimliliği ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

                (2) Bu Karar Kapsamında, işletmesi en az bir yıl aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilir.

                (3) Hibe Programı 2021 yılı için uygulanır.

                Yatırım Konuları ve Hibe Oranları

Madde 2-(1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlardan hibe ödemesi yapılır.

 

Yatırım Konuları                                                                              Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya                                                                    50

Kapasite artırımı / rehabilitasyonu                                                                        

 

ÇADIR ALIMI

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                                                           50

 

MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi

Seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,                                        50

Hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk                                 

 

(2) Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirler ve başvuruları onaylar.

Uygulama Tebliğinin yayınlanması ile başvuru tarihi belirlenecektir.